Testament

Wel of geen testament?

Hoe zit het nou met een testament? Wanneer is een testament noodzakelijk en/of wenselijk? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten waar je rekening mee moet houden?

Wanneer je geen testament hebt geldt de wetgeving.

Dat betekent dat er een bepaalde volgorde is in de bepaling van erfgenamen.
(geregistreerd) partner, echtgenoot, (klein)kinderen
Broers, zussen, ouders, neven en nichten
Grootouders, ooms en tantes en afstammelingen
Overgrootouders en hun afstammelingen.
Zijn er geen afstammelingen dan gaat de erfenis naar de overheid.

Als u anders dan deze wettelijke verdeling uw nalatenschap wil regelen zult u een testament moeten opmaken. U kunt daarin zelf regelen wie u wat wilt toedelen u neemt de eigen regie in handen zogezegd.

Diverse soorten van aanvaarden

Er zijn drie manieren van aanvaarden van een erfenis;
  1. Zuivere aanvaarding. De wet gaat er vanuit dat u de erfenis zuiver aanvaardt als u goederen van de nalatenschap toe-eigent. Dit toe-eigenen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding. U erft dan de baten én de lasten
  2. Beneficiaire aanvaarding. U geeft hierbij aan dat u de erfenis wilt aanvaarden maar dat u met uw eigen vermogen niet aansprakelijk wilt zijn voor eventuele schulden uit de erfenis als deze de baten overschrijden. Dit betekent dat de nalatenschap volgens bepaalde regels moet verlopen. Als dit proces niet juist wordt gevolgd kunt u alsnog aansprakelijk worden gesteld voor schulden uit de nalatenschap.
  3. Verwerping van het testament. Door een erfenis te verwerpen geeft u aan geen erfgenaam te willen zijn. En dat heeft weer consequenties voor eventuele kinderen en overige nabestaanden.

Wat is de taak van de executeur?

Meestal is bij echtparen zo dat de langstlevende  het testament uitvoert. Overlijdt een weduwe of weduwnaar dan zal een zoon of dochter deze taak op zich nemen. Dat kan goed gaan maar ook het begin betekenen van discussie en geruzie onderling. Dat laatste kunt u als erflater uw familie besparen door zelf een executeur aan te wijzen. Deze behartigt uw zaken na uw overlijden en voert uw wensen uit zoals ze in het testament zijn vastgelegd.
We hebben diverse soorten executeurs;  één t/m 3 sterren
  1. Executeur * Deze handelt de begrafenis af conform de wensen van de erflater
  2. De beheers executeur** Deze  beheert de goederen uit de nalatenschap en voldoet de schulden voorkomend uit de nalatenschap. Hij treedt zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen over de afhandeling.
  3. De executeur afwikkelingsbewindvoerder*** Deze heeft het beheer over de nalatenschap én de beschikking over de goederen. De bevoegdheden van deze executeur *** kunnen conform wetgeving nog worden uitgebreid. Hij kan de bevoegdheid hebben om zonder medewerking van de erfgenamen de nalatenschap te verdelen.

Contact